GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Sử dụng ngữ pháp tiếng Anh chuẩn mực

Nội dung khóa học

Unit 1

Unit 1 - Present continuous

30 phút

Unit 2

Unit 2 - Present simple

30 phút

Unit 3

Unit 3 - Present continuous and present simple 1

30 phút

Unit 4

Unit 4 - Present continuous and present simple 2

30 phút

Unit 5

Unit 5 - Past simple

30 phút

Unit 6

Unit 6 - Past continuous

30 phút

Unit 7

Unit 7 - Present perfect 1

30 phút

Unit 8

Unit 8 - Present perfect 2

30 phút

Unit 9

Unit 9 - Present perfect continuous

30 phút

Unit 10

Unit 10 - Present perfect continuous and simple

30 phút

Unit 11

Unit 11 - How long have you...

30 phút

Unit 12

Unit 12 - For and since

30 phút

Unit 13

Unit 13 - Present perfect and past 1

30 phút

Unit 14

Unit 14 - Present perfect and past 2

30 phút

Unit 15

Unit 15 - Past perfect

30 phút

Unit 16

Unit 16 - Past perfect continuous

30 phút

Unit 17

Unit 17 - Have and have got

30 phút

Unit 18

Unit 18 - Used to

30 phút

Unit 19

Unit 19 - Present tenses for the future

30 phút

Unit 20

Unit 20 - I'm going to do

30 phút

Unit 21

Unit 21 - Will shall 1

30 phút

Unit 22

Unit 22 - Will shall 2

30 phút

Unit 23

Unit 23 - I will and I'm going to

30 phút

Unit 24

Unit 24 - Will be doing and will have done

30 phút

Unit 25

Unit 25 - When and if

30 phút

Unit 26

Unit 26 - Can, could and be able to

30 phút

Unit 27

Unit 27 - Could do and could have done

30 phút

Unit 28

Unit 28 - Must and can't

30 phút

Unit 29

Unit 29 - May and might 1

30 phút

Unit 30

Unit 30 - May and might 2

30 phút

Unit 31

Unit 31 - Have to and must

30 phút

Unit 32

Unit 32 - Must mustn't needn't

30 phút

Unit 33

Unit 33 - Should 1

30 phút

Unit 34

Unit 34 - Should 2

30 phút

Unit 35

Unit 35 - Had better

30 phút

Unit 36

Unit 36 - Would

30 phút

Unit 37

Unit 37 - Can Could Would you

30 phút

Unit 38

Unit 38 - If I do and If I did

30 phút

Unit 39

Unit 39 - If I knew I wish I knew

30 phút

Unit 40

Unit 40 - If I had known

30 phút

Unit 41

Unit 41 - Wish

30 phút

Unit 42

Unit 42 - Passive 1

30 phút

Unit 43

Unit 43 - Passive 2

30 phút

Unit 44

Unit 44 - Passive 3

30 phút

Unit 45

Unit 45 - It is said that...

30 phút

Unit 46

Unit 46 - Have something done

30 phút

Unit 47

Unit 47 - Reported speech 1

30 phút

Unit 48

Unit 48 - Reported speech 2

30 phút

Unit 49

Unit 49 - Question 1

30 phút

Unit 50

Unit 50 - Question 2

30 phút

Unit 51

Unit 51 - Auxiliary verbs

30 phút

Unit 52

Unit 52 - Question tags

30 phút

Unit 53

Unit 53 - Verb ing

30 phút

Unit 54

Unit 54 - Verb to

30 phút

Unit 55

Unit 55 - Verb object to

30 phút

Unit 56

Unit 56 - Verb ing or to 1

30 phút

Unit 57

Unit 57 - Verb ing or to 2

30 phút

Unit 58

Unit 58 - Verb ing or to 3

30 phút

Unit 59

Unit 59 - Prefer and would rather

30 phút

Unit 60

Unit 60 - Prepostition ing

30 phút

Unit 61

Unit 61 - Be get used to something

30 phút

Unit 62

Unit 62 - Verb preposition ing

30 phút

Unit 63

Unit 63 - Expressions ing

30 phút

Unit 64

Unit 64 - To for and so that

30 phút

Unit 65

Unit 65 - Adjective to

30 phút

Unit 66

Unit 66 - To and preposition ing

30 phút

Unit 67

Unit 67 - See somebody do and see somebody doing

30 phút

Unit 68

Unit 68 - Ing clauses

30 phút

Unit 69

Unit 69 - Countable and uncountable 1

30 phút

Unit 70

Unit 70 - Countable and uncountable 2

30 phút

Unit 71

Unit 71 - Countable nouns with a an and some

30 phút

Unit 72

Unit 72 - A an and the

30 phút

Unit 73

Unit 73 - The 1

30 phút

Unit 74

Unit 74 - The 2

30 phút

Unit 75

Unit 75 - The 3

30 phút

Unit 76

Unit 76 - The 4

30 phút

Unit 77

Unit 77 - Names with and without the 1

30 phút

Unit 78

Unit 78 - Names with and without the 2

30 phút

Unit 79

Unit 79 - Singular and plural

30 phút

Unit 80

Unit 80 - Noun noun

30 phút

Unit 81

Unit 81 - s and of

30 phút

Unit 82

Unit 82 - Myself yourself themselves

30 phút

Unit 83

Unit 83 - A friend of mine

30 phút

Unit 84

Unit 84 - There and it

30 phút

Unit 85

Unit 85 - Some and any

30 phút

Unit 86

Unit 86 - No none any

30 phút

Unit 87

Unit 87 - Much many little few a lot plenty

30 phút

Unit 88

Unit 88 - All all of

30 phút

Unit 89

Unit 89 - Both both of

30 phút

Unit 90

Unit 90 - All, every and whole

30 phút

Unit 91

Unit 91 - Each and every

30 phút

Unit 92

Unit 92 - Relative clauses 1

30 phút

Unit 93

Unit 93 - Relative clauses 2

30 phút

Unit 94

Unit 94 - Relative clauses 3

30 phút

Unit 95

Unit 95 - Relative clauses 4

30 phút

Unit 96

Unit 96 - Relative clauses 5

30 phút

Unit 97

Unit 97 - ing and ed clauses

30 phút

Unit 98

Unit 98 - Adjectives ending in ing and ed

30 phút

Unit 99

Unit 99 - Adjectives

30 phút

Unit 100

Unit 100 - Adjectives and adverbs 1

30 phút

Unit 101

Unit 101 - Adjectives and adverbs 2

30 phút

Unit 102

Unit 102 - So and such

30 phút

Unit 103

Unit 103 - Enough and too

30 phút

Unit 104

Unit 104 - Quite pretty rather and fairly

30 phút

Unit 105

Unit 105 - Comparison 1

30 phút

Unit 106

Unit 106 - Comparison 2

30 phút

Unit 107

Unit 107 - Comparison 3

30 phút

Unit 108

Unit 108 - Superlatives

30 phút

Unit 109

Unit 109 - Word order 1

30 phút

Unit 110

Unit 110 - Word order 2

30 phút

Unit 111

Unit 111 - Still yet and already

30 phút

Unit 112

Unit 112 - Even

30 phút

Unit 113

Unit 113 - Although though even though

30 phút

Unit 114

Unit 114 - In case

30 phút

Unit 115

Unit 115 - Unless As long as Provided providing

30 phút

Unit 116

Unit 116 - As

30 phút

Unit 117

Unit 117 - Like and as

30 phút

Unit 118

Unit 118 - Like as if as though

30 phút

Unit 119

Unit 119 - For during and while

30 phút

Unit 120

Unit 120 - By and until

30 phút

Unit 121

Unit 121 - At on in time

30 phút

Unit 122

Unit 122 - On time and in time

30 phút

Unit 123

Unit 123 - In at on 1

30 phút

Unit 124

Unit 124 - In at on 2

30 phút

Unit 125

Unit 125 - In at on 3

30 phút

Unit 126

Unit 126 - To at in into

30 phút

Unit 127

Unit 127 - In on at

30 phút

Unit 128

Unit 128 - By

30 phút

Unit 129

Unit 129 - Noun preposition

30 phút

Unit 130

Unit 130 - Adjective preposition 1

30 phút

Unit 131

Unit 131 - Adjective preposition 2

30 phút

Unit 132

Unit 132 - Verb preposition 1

30 phút

Unit 133

Unit 133 - Verb preposition 2

30 phút

Unit 134

Unit 134 - Verb preposition 3

30 phút

Unit 135

Unit 135 - Verb preposition 4

30 phút

Unit 136

Unit 136 - Verb preposition 5

30 phút

Unit 137

Unit 137 - Phrasal verbs 1

30 phút

Unit 138

Unit 138 - Phrasal verbs 2

30 phút

Unit 139

Unit 139 - Phrasal verbs 3

30 phút

Unit 140

Unit 140 - Phrasal verbs 4

30 phút

Unit 141

Unit 141 - Phrasal verbs 5

30 phút

Unit 142

Unit 142 - Phrasal verbs 6

30 phút

Unit 143

Unit 143 - Phrasal verbs 7

30 phút

Unit 144

Unit 144 - Phrasal verbs 8

30 phút

Unit 145

Unit 145 - Phrsal verbs 9

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!