LET'S GO 3

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Dành cho trẻ em 5-8 tuổi (Mẫu giáo lớn và các lớp đầu tiểu học)

Nội dung khóa học

Unit 1

Lesson 1. lets_go_3_SB_U1_at_school

30 phút

Unit 2

Lesson 2. lets_go_3_SB_U1_at_school

30 phút

Unit 3

Lesson 3. lets_go_3_SB_U2_places

30 phút

Unit 4

Lesson 4. lets_go_3_SB_U2_places

30 phút

Unit 5

Lesson 5. lets_go_3_SB_units_1_2_listen_and_review

30 phút

Unit 6

Lesson 6. lets_go_3_SB_U3_my_home

30 phút

Unit 7

Lesson 7. lets_go_3_SB_U3_my_home

30 phút

Unit 8

Lesson 8. lets_go_3_SB_U4_clothing

30 phút

Unit 9

Lesson 9. lets_go_3_SB_U4_clothing

30 phút

Unit 10

Lesson 10. lets_go_3_SB_units_3_4_listen_and_review

30 phút

Unit 11

Lesson 11. lets_go_3_SB_U5_transportation

30 phút

Unit 12

Lesson 12. lets_go_3_SB_U5_transportation

30 phút

Unit 13

Lesson 13. lets_go_3_SB_U6_activities

30 phút

Unit 14

Lesson 14. lets_go_3_SB_U6_activities

30 phút

Unit 15

Lesson 15. lets_go_3_SB_U9_units_5_6_listen_and_review

30 phút

Unit 16

Lesson 16. lets_go_3_SB_U7_occupations

30 phút

Unit 17

Lesson 17. lets_go_3_SB_U7_occupations

30 phút

Unit 18

Lesson 18. lets_go_3_SB_U8_sports

30 phút

Unit 19

Lesson 19. lets_go_3_SB_U8_sports

30 phút

Unit 20

Lesson 20. lets_go_3_SB_units_7_8_listen_and_review

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!