Cách người bản xứ nghe tiếng Anh

May 09, 2019 Blog

Người bản xứ thường dựa trên giả định mỗi âm tiết được nhấn mạnh là…