Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE

Nov 05, 2018 Blog

Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE. *Trong một số trường hợp thì photo và picture…