Những quy tắc ngữ pháp có thể ‘phá vỡ’

Nov 19, 2018 Blog

Những quy tắc ngữ pháp có thể 'phá vỡ'. Không đặt giới từ ở cuối…